Gegevensbescherming

GEGEVENSBESCHERMING
Deze verklaring inzake gegevensbescherming verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) als onderdeel van de levering van onze diensten en binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die ermee verbonden zijn, zoals evenals externe online aanwezigheid, zoals bijvoorbeeld ons sociale media-profiel (hierna gezamenlijk "online aanbod" genoemd). Voor wat betreft de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AANSPRAKELIJK
Animus Medicus - eigenaar Wichard Lüdje
Johanna-Dachs-Str. 34

93055 Regensburg

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS
Inventarisgegevens (bijv. persoonlijke stamgegevens, namen of adressen) Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
CATEGORIEN VAN BETROKKEN PERSONEN
Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de betrokken personen gezamenlijk "gebruikers").

DOEL VAN VERWERKING:
- Terbeschikkingstelling van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.

- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.

- Veiligheidsmaatregelen.

- Bereikmeting/marketing

GEBRUIKTE TERMEN
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier (bijv. cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, zijn een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking" is elk proces of elke reeks van processen die worden uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonsgegevens. Het begrip is breed en omvat vrijwel elke omgang met data.

"Pseudonimisering" betekent het verwerken van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Profiling" van elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyse of voorspelling van de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

De "verantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

"Verwerker" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke persoon.

RELEVANTE RECHTSGRONDEN
Overeenkomstig artikel 13 AVG informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Voor gebruikers uit de reikwijdte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), d.w.z. de EU en de EEG, geldt het volgende als de rechtsgrond niet wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring:

De rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6(1)(a) en artikel 7 AVG;

De wettelijke basis voor verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren en om vragen te beantwoorden, is artikel 6 lid 1 letter b AVG;

De wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6 (1) (c) AVG;

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 sub d AVG als rechtsgrond.

De rechtsgrond voor de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is overgedragen, is artikel 6 lid 1 letter e AVG.

De wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen, is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, wordt geregeld door de bepalingen van artikel 6, lid 4, AVG.

De verwerking van bijzondere categorieën gegevens (volgens artikel 9 lid 1 AVG) wordt bepaald volgens de specificaties van artikel 9 lid 2 AVG.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de soort, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en ernst van de risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen om een ​​op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals toegang, invoer, overdracht, beveiliging van beschikbaarheid en hun scheiding. Verder hebben we procedures opgesteld die de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op gegevensbedreigingen waarborgen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SAMENWERKING MET VERWERKERS, GEZAMENLIJKE CONTROLLERS EN DERDEN
Als we in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming ( bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, nodig is om het contract uit te voeren), hebben gebruikers toestemming gegeven, voorziet een wettelijke verplichting hierin of op basis van onze legitieme belangen (bijv. gastheer, enz.).

Als we gegevens bekendmaken of doorgeven aan andere bedrijven in onze groep van bedrijven, of hen anderszins toegang verlenen, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als een legitiem belang en bovendien op een basis die overeenkomt met de wettelijke vereisten.

OVERDRACHTEN NAAR DERDE LANDEN
Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen of bedrijven Als dit gebeurt, gebeurt dit alleen als het is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of verlaten wij de gegevens alleen in een derde land als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS door het "Privacy Shield") of naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen.

RECHTEN VAN GEGEVENSONDERWERPEN
U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Je hebt dienovereenkomstig. In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebt u het recht om de aanvulling van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen.

In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebt u het recht om te verzoeken dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden verwijderd, of om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens te vragen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Je hebt het recht om te verzoeken dat je de gegevens die je ons hebt verstrekt in overeenstemming met de wettelijke vereisten ontvangt en om te vragen dat ze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijken.

U heeft ook het recht om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

RECHT VAN BEZWAAR
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking voor directe reclamedoeleinden.

COOKIES EN HET RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DIRECTE RECLAME
"Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Binnen de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een webshop of een inlogstatus worden opgeslagen. "Permanent" of "permanent" verwijst naar cookies die bewaard blijven, zelfs nadat de browser is afgesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In zo'n cookie kunnen ook de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. "Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere providers dan de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het online aanbod (anders, als het alleen hun cookies zijn, spreken we van "first-party cookies").

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit uitleggen in onze privacyverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden ingediend via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.aboutads.info/choices/ ://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

VERWIJDERING VAN GEGEVENS
De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten of de verwerking ervan wordt beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten.

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

WIJZIGINGEN EN UPDATES IN HET PRIVACYBELEID
Wij vragen u om u regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. We zullen de verklaring inzake gegevensbescherming aanpassen zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we uitvoeren dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele melding vereisen.

ZAKELIJKE VERWERKING
Daarnaast verwerken wij

- Contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie).

- Betaalgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)

van onze klanten, prospects en zakenpartners voor het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

BESTELVERWERKING IN DE ONLINE SHOP EN KLANTENACCOUNT
We verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van het bestelproces in onze online winkel om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering.

De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die door de verwerking worden beïnvloed, zijn onder meer onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking vindt plaats met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking vindt plaats om onze diensten uit te voeren en contractuele maatregelen uit te voeren (bijvoorbeeld het uitvoeren van bestelprocessen) en voor zover wettelijk vereist (bijvoorbeeld wettelijk verplichte archivering van zakelijke transacties voor commerciële en fiscale doeleinden). De informatie die als vereist is gemarkeerd, is vereist voor de totstandkoming en uitvoering van het contract. Wij verstrekken de gegevens alleen aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke vergunningen en verplichtingen, evenals als dit gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen, waarover wij u in het kader hiervan informeren verklaring van gegevensbescherming (bijvoorbeeld aan juridische en belastingadviseurs, financiële instellingen, vrachtbedrijven en autoriteiten).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen bekijken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers gecommuniceerd. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, op voorwaarde dat het bewaren ervan om commerciële of fiscale redenen noodzakelijk is. Informatie in het klantaccount blijft behouden tot de verwijdering met daaropvolgende archivering in het geval van een wettelijke verplichting of onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in het geval van juridische geschillen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het einde van het contract een back-up van zijn gegevens te maken in geval van beëindiging.

Als onderdeel van de registratie en hernieuwde registraties, evenals het gebruik van onze online diensten, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze rechtsvorderingen als legitiem belang na te streven of er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en andere contractuele rechten of verplichtingen (bijv. betalingsclaims of prestatieverplichtingen uit contracten met klanten), waarbij de noodzaak om de gegevens op te slaan om de drie jaar wordt gecontroleerd; in het geval van opslag vanwege wettelijke archiveringsverplichtingen, vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan.

EXTERNE BETAALDIENSTVERLENERS
Wij maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders, via wiens platformen de gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren (bijv. elk met een link naar de privacyverklaring, PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzanleitung/), Giropay (https:/ /www.giropay.de/legal/data-protection-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz. html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

Als onderdeel van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van de betalingsdienstaanbieders op grond van artikel 6 lid 1 sub b. AVG een. Daarnaast maken we gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsopties te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieder worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, evenals contract-, totaal- en ontvangergerelateerde informatie. De gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen verwerkt en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieders. Dit betekent dat we geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, alleen informatie met een bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kan de betalingsdienstaanbieder de gegevens doorgeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de betalingsdienstaanbieders.

De algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve betalingsdienstaanbieder zijn van toepassing op de betalingstransacties, die toegankelijk zijn binnen de respectieve websites of transactie-applicaties. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en het doen gelden van intrekking, informatie en andere rechten van betrokkenen.

CONTACT
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), wordt de door de gebruiker verstrekte informatie gebruikt om het contactverzoek te verwerken en te verwerken in overeenstemming met artikel 6 (1) b. (in het kader van contractuele/precontractuele relaties), artikel 6, lid 1, punt f. (overige vragen) verwerkte AVG worden opgeslagen.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We evalueren de noodzaak om de twee jaar; Verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

NIEUWSBRIEF
Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedures, evenals uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord deze en de beschreven procedures te ontvangen.

Inhoud van de nieuwsbrief: We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief bij de aanmelding voor de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten en bijbehorende informatie (bijvoorbeeld veiligheidsinstructies), aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

Double opt-in en logging: Aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de verzendserviceprovider zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende als u uw e-mailadres invult. Optioneel vragen wij u een naam in te vullen zodat wij u in de nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken.

Het verzenden van de nieuwsbrief en de daarmee samenhangende succesmeting zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a, artikel 7 AVG in combinatie met artikel 107 lid 2 TKG of, indien toestemming niet vereist is, op de basis van onze legitieme belangen in direct marketing in overeenstemming met artikel 6 lid 1 van de AVG in combinatie met artikel 107 lid 2 en 3 TKG.

Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker en ons ook in staat stelt om toestemming te bewijzen.

Beëindiging/herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, dwz uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen. We kunnen de afgemelde e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om een ​​eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan ​​van toestemming wordt bevestigd.

Schrijf je in voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin je wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres later op te kunnen sporen. tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrief-distributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.


Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor goederen of diensten uit ons assortiment per e-mail te sturen die vergelijkbaar zijn met die u al heeft gekocht. Volgens artikel 7 (3) UWG hoeven wij hiervoor niet afzonderlijk uw toestemming te vragen. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U hebt te allen tijde het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de in het begin genoemde verantwoordelijke op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transportkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden direct stopgezet.


Nieuwsbrief verzending via Klaviyo

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via de technische dienstverlener "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS ( http://www.klaviyo.com/ ), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de registratie hebt opgegeven voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een Klaviyo-server in de VS en daar worden opgeslagen. Klaviyo gebruikt deze gegevens om namens ons de nieuwsbrief te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te schrijven of door te geven aan derden. Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst met Klaviyo ("Gegevensverwerkingsovereenkomst"), waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met hun gegevensbeschermingsvoorschriften en , in het bijzonder niet aan derden door te geven.

Het privacybeleid van Klaviyo kan hier worden bekeken: https://www.klaviyo.com/privacy

Productbeschikbaarheidsmelding via e-mail

Als we de mogelijkheid bieden om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid van geselecteerde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn in onze online winkel, kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnotificatieservice voor productbeschikbaarheid. Als u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor productbeschikbaarheid, sturen we u een eenmalig e-mailbericht over de beschikbaarheid van het artikel dat u hebt geselecteerd. De enige verplichte informatie voor het verzenden van deze melding is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van deze melding maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een overeenkomstige melding sturen als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met het ontvangen van een dergelijk bericht. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u een dergelijke melding wilt ontvangen. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en tijd van registratie om mogelijk misbruik van uw e-mailadres te voorkomen op een latere datum te kunnen begrijpen. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een specifiek artikel in onze online winkel. U kunt zich op elk moment afmelden voor de e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit. wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De verzendserviceprovider kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, dwz zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om hun eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

NIEUWSBRIEF - SUCCESMETING
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web beacon", dwz een pixelgroot bestand dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzendserviceprovider gebruiken, van hun server. Als onderdeel van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (die aan de hand van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers. Het is echter noch ons doel, noch, indien gebruikt, dat van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te controleren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden volgens de interesses van onze gebruikers.

Het is helaas niet mogelijk om de succesmeting apart in te trekken, in dat geval moet het gehele nieuwsbriefabonnement worden opgezegd.

HOSTING EN E-MAILBEZORGING
De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailverzending, veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen bij het maken van deze online aanbod efficiënt en veilig beschikbaar in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG in combinatie met artikel 28 AVG (sluiting van een orderverwerkingscontract).

GOOGLE TAG-BEHEERDER
Google Tag Manager is een oplossing waarmee we via een interface zogenaamde website-tags kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in ons online aanbod kunnen integreren). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over Google-diensten. Gebruiksrichtlijnen: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

GOOGLE ANALYTICS
Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO) gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om ons andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik. Van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden gemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod door Google worden verzameld en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools .google .com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https:/ / adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics in de vorm van "universele analyse". "Universal Analytics" verwijst naar een Google Analytics-proces waarbij de gebruikersanalyse is gebaseerd op een pseudoniem gebruikers-ID en zo een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt aangemaakt met informatie over het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde "cross-device tracking" ).

FACEBOOK-PIXELS, AANGEPASTE PUBLIEK EN FACEBOOK-CONVERSIE
Vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden, de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025 , VS, of als u in de EU bent gevestigd, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we hebben geplaatst alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten, die zijn gebaseerd op de bezochte website). websites worden bepaald), die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers en niet vervelend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden begrijpen door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde "conversie").

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Dienovereenkomstig, algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties in de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in het Facebook-helpgedeelte: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties binnen Facebook aan u worden getoond, kunt u de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen voor het instellen van op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab= advertenties. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies, die worden gebruikt om het bereik te meten en voor reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en ook de Amerikaanse website (http://www.networkadvertising.org/). ://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

ONLINE AANWEZIGHEID OP SOCIALE MEDIA
We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te kunnen informeren over onze diensten.

Wij willen u erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's opleveren voor de gebruiker, omdat het bijvoorbeeld de handhaving van de gebruikersrechten bemoeilijkt. Met betrekking tot Amerikaanse providers die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield, willen wij u erop wijzen dat zij zich ertoe verbinden de gegevensbeschermingsnormen van de EU na te leven.

Verder worden gebruikersgegevens meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden gemaakt. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruiker. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers zijn opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruiksprofielen worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectievelijke platforms en daarop zijn ingelogd).

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers vindt plaats op basis van onze legitieme belangen in effectieve informatie van de gebruikers en communicatie met de gebruikers in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG. Als de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platforms om toestemming worden gevraagd voor de hierboven beschreven gegevensverwerking, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 lid 1 letter a., artikel 7 AVG.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de mogelijkheid van bezwaar (opt-out), verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten, willen wij erop wijzen dat deze het meest effectief kunnen worden gedaan bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht je toch nog hulp nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

- Facebook, pagina's, groepen (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op basis van een overeenkomst over gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens - Privacybeleid: https://www.facebook.com /about/privacy/, speciaal voor pagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http:// www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) – Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/ geauthenticeerd, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Privacybeleid/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) - Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/ personalisatie, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS) – Privacybeleid/ Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/ guest -controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) - Privacybeleid/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Verenigd Koninkrijk) - Privacybeleid/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.

- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland) - Privacybeleid/ Opt-Out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

OPNAME VAN DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN
We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van externe providers binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit Diensten integreren zoals video's of lettertypen (hierna uniform "inhoud" genoemd).

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, evenals gekoppelde op dergelijke informatie uit andere bronnen.

VIMEO
We kunnen video's insluiten van het "Vimeo"-platform van Vimeo Inc., Let op: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS. Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy. Wij willen u erop wijzen dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en verwijzen naar de privacyverklaring (https://policies.google.com/privacy) en opt-out mogelijkheden voor Google Analytics (http://tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor gegevensgebruik voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

YOUTUBE
We embedden de video's van het "YouTube"-platform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE RECAPTCHA
We integreren de functie voor het detecteren van bots, bijvoorbeeld bij het invoeren van online formulieren ("ReCaptcha") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE KAARTEN
We integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal als onderdeel van de instellingen op hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen worden verwerkt in de VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GEBRUIK VAN FACEBOOK SOCIALE PLUGINS
Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) gebruiken we sociale plug-ins ("plug-ins") van de sociale netwerk facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud uit dit online aanbod binnen Facebook kunnen delen. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Als een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden, die deze in het online aanbod integreert. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom volgens ons kennisniveau.

Door integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een anoniem IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van de privacy van gebruikers zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook .com/over/privacy/ .

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn op Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich bij Facebook afmelden voordat hij ons online aanbod gebruikt en zijn cookies verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info / keuzes/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

TWEET
Functies en inhoud van de Twitter-service aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, kunnen in ons online aanbod worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud uit dit online aanbod binnen Twitter kunnen delen.

Als de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter de bovengenoemde inhoud en functies aan de gebruikersprofielen daar toewijzen. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

INSTAGRAM
Functies en inhoud van de Instagram-service van Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS, kunnen in ons online-aanbod worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud uit dit online aanbod binnen Instagram kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram de bovengenoemde inhoud en functies aan de gebruikersprofielen daar toewijzen. Instagram privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy/.