Conditie

Servicevoorwaarden

§ 1. Algemene bepalingen

(1) Animus Medicus GmbH, Johanna-Dachs-Str. 34, 93055 Regensburg, biedt klanten (consumenten en ondernemers) anatomische kunstafdrukken te koop aan via de eigen onlineshop op www.animus-medicus.de (hierna: Animus Medicus).

(2) De volgende bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Animus Medicus en de klant, tenzij anders overeengekomen. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie is bepalend. Tegenstrijdige voorwaarden van commerciële klanten vereisen de erkenning van Animus Medicus om geldig te zijn.

(3) Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2. Contractsluiting in de online winkel, leveringsreservering

(1) De in de onlineshop vermelde producten en diensten vormen geen bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten; dit is veeleer een verzoek aan de klant om een ​​bindend aanbod te doen om het product aan Animus Medicus te kopen. Door het plaatsen van een bestelling in de online shop doet de klant een bindend aanbod om een ​​overeenkomst aan te gaan. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling stuurt het bedrijf de ontvangstbevestiging van de bestelling per geautomatiseerde e-mail. Dit betekent niet dat de bestelling is geaccepteerd. Het bedrijf heeft het recht om het contractaanbod van de klant binnen vijf werkdagen na ontvangst van een orderbevestiging door de klant te accepteren. Anders is de klant niet meer gebonden aan zijn bestelling.

(2) Animus Medicus behoudt zich het recht voor om iets anders te leveren dan het gekochte artikel als dit redelijk is voor de klant. Dit geldt bijvoorbeeld voor technische wijzigingen of gewichtsveranderingen die geen invloed hebben op de functionaliteit van het gekochte artikel, maar ook voor kleine wijzigingen in vorm en kleur van artikelen waarbij het ontwerp niet relevant is.

(3) Het sluiten van het contract is onder het voorbehoud dat wij bij foutieve of ondeskundige levering door leveranciers niet of slechts gedeeltelijk zullen presteren. Dit geldt niet als Animus Medicus verantwoordelijk is voor het niet zelf bezorgen. In geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de dienst, zal Animus Medicus de klant onmiddellijk informeren; in geval van herroeping zal de vergoeding onmiddellijk aan de klant worden terugbetaald.

§ 3. Prijzen, betaling en verzendkosten 

(1) De prijzen die in de aanbiedingen worden vermeld, zijn zonder uitzondering definitieve prijzen - dwz ze omvatten alle prijscomponenten inclusief eventuele toepasselijke belastingen.

(2) Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, zijn de prijzen exclusief verpakking, vracht, porto en - indien de klant ondernemer is - verzekering. Er worden dus extra bezorg- en verzendkosten gemaakt wanneer de artikelen worden verzonden; Abonnementen brengen verzendkosten met zich mee voor elke levering.

(3) De klant verzekert dat hij het juiste en volledige leveringsadres heeft opgegeven. Als er extra verzendkosten zijn vanwege onjuiste adresgegevens - zoals opnieuw gemaakte verzendkosten - moet de klant deze vergoeden als hij verwijtbaar niet het juiste adres heeft opgegeven.

(4) Tenzij anders overeengekomen, heeft de klant:  betaal alle bedragen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van een factuur; de ontvangst van het bedrag door Animus Medicus is bepalend.

§ 4. Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

(2) Indien de klant een ondernemer is, mag hij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in de normale uitoefening van zijn bedrijf verwerken en verkopen of gebruiken voor levering en dienstverlening. In geval van verkoop of consumptie voor het leveren van een levering en service van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, komen de contractpartijen overeen dat de klant zijn vorderingen tot betaling van de doorverkoop of het verlenen van de levering en dienst reeds aan de eindklant aan Animus Medicus bij voorbaat ontslag neemt, die de opdracht reeds aanvaardt.

§ 5. Leverings- en verzendvoorwaarden 

(1) Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, worden de artikelen in het algemeen tegen vooruitbetaling en per verzending geleverd.

(2) Deelleveringen zijn alleen toegestaan ​​als deze voor de klant redelijk zijn of als de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Deelleveringen van een uniform koopobject zijn onredelijk. Deelleveringen doen geen afbreuk aan de rechten van de klant als gevolg van storingen in de uitvoering.

(3) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte goed gaat over op ondernemers wanneer het artikel wordt overhandigd aan het artikel zelf of aan een persoon die bevoegd is om het in ontvangst te nemen, of in het geval van postorderverkoop wanneer het artikel wordt afgeleverd bij een geschikte vervoerder. In het geval van consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel over op de consument wanneer de goederen aan de consument worden overhandigd. Met betrekking tot het overnemen van risico geldt hetzelfde als overdracht als de klant in gebreke is met de acceptatie.

(4) In het geval van niet-naleving van leveringstermijnen als gevolg van tijdelijke belemmeringen voor de uitvoering als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld oorlog, burgerlijke onrust, natuurrampen) of soortgelijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld staking of lock-out), worden de termijnen verlengd met een periode overeenkomend met de belemmering voor de uitvoering.

§ 6. Transportschade 

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke gebreken dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact op met Animus Medicus. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. De klant zal Animus Medicus naar beste kunnen ondersteunen, voor zover Animus Medicus deze aanspraken doet gelden jegens de betreffende transportonderneming of een transportverzekeringsmaatschappij.

§ 7. Garantie

(1) De klant heeft recht op de wettelijke garantierechten jegens Animus Medicus vanwege een eerste materiaalfout. De klant heeft in eerste instantie recht op aanvullende prestatie, maar de klant behoudt zich het recht voor om de prijs te verlagen of, naar zijn keuze, zich terug te trekken uit het contract; Schadeclaims blijven onaangetast door bovenstaande regeling.

(2) Als onderdeel van de aanvullende prestatie heeft de consument de keuze of de aanvullende prestatie moet worden uitgevoerd door rectificatie (reparatie van het gekochte artikel) of vervangende levering. Daarentegen verleent Animus Medicus in eerste instantie garantie voor gebreken aan de gekochte zaak aan ondernemers door middel van naverbetering of vervangende levering, naar eigen inzicht. Indien de klant aanvullende prestatie stelt, is hij verplicht om op verzoek van Animus Medicus het gekochte ter beschikking te stellen voor een overeenkomstig onderzoek, zodat de constatering van gebreken kan worden gecontroleerd.

(3) Voor de hand liggende gebreken moeten door handelaren binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst van de goederen in tekstvorm worden gemeld; anders is het doen gelden van de garantieclaim uitgesloten. De tijdige verzending van de melding van gebreken is voldoende om de termijn te halen.

§ 8. Aansprakelijkheid 

(1) Animus Medicus is aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid die is gebaseerd op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door Animus Medicus, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar plaatsvervangende agenten. Daarnaast is Animus Medicus aansprakelijk voor verstrekte garanties en voor schade die valt onder de aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, zoals de Wet Productaansprakelijkheid (ProdHaftG). Afgezien daarvan is Animus Medicus aansprakelijk voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatigheid van plichtsverzuim en op frauduleuze opzet van de kant van Animus Medicus, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. 

(2) Animus Medicus is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid en niet vallend onder lid 1, zin 1 en 2, voor zover de nalatigheid betrekking heeft op de schending van contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt plaats en de vervulling daarvan is de verantwoordelijkheid van de koper daarom mag vertrouwen (kardinale plichten); de aansprakelijkheid jegens ondernemers is echter beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade, zodat in het bijzonder indirecte schade (bijvoorbeeld winstderving) en gevolgschade uitgesloten zijn. Het bedrag van de schade is beperkt tot de waarde van ondernemers, wat overeenkomt met driemaal de waarde van de levering.

(3) Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de ingediende claim.

§ 9. Slotbepalingen 

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Voor consumenten die de overeenkomst niet voor professionele of commerciële doeleinden sluiten, is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken. De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-koopverdrag) zijn niet van toepassing.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van Animus Medicus. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.